No Image

Wzór Umowy Użyczenia Nieruchomośi (pdf)

Lipiec 10, 2016 admin 0

Umowa użyczenia nieruchomości zawarta dnia ………………… w………………………. pomiędzy: ………………………………………..(imię i nazwisko), zamieszkałym w…………….., przy ulicy…………………., legitymującym się dowodem osobistym nr………………, zwanym dalej Użyczającym, a ………………………………………..(imię […]

No Image

Wzór Umowy Użyczenia Lokalu (pdf)

Lipiec 10, 2016 admin 0

UMOWA UŻYCZENIA LOKALU zawarta dnia …………………………….. w ……………………………………. pomiędzy: Panem/ią …………………………………………………………. zam. w ……………………………………………………………………………………………………………………………… legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) …………………………… zwanym […]

No Image

Wzór Umowy Użyczenia Pojazdu (doc)

Lipiec 10, 2016 admin 0

Umowa użyczenia pojazdu   Zawarta w dniu …………………….. w ……………….………………..…. pomiędzy ……………………………………………………………….…… zam. w ………………………………………., legitymującym się dowodem osobistym seria…………… numer .……………………………..……, zwanym dalej „Użyczającym”, […]

No Image

Wzór Umowy Użyczenia Samochodu (doc)

Lipiec 9, 2016 admin 0

UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU   zawarta dnia  ……………………………… w …………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Użyczającym a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zwanym dalej Biorącym. 1 1 .Przedmiotem użyczenia […]

No Image

Wzór Umowy Użyczenia Samochodu (pdf)

Lipiec 9, 2016 admin 0

Umowa uŜyczenia samochodu zawarta dnia ……………………………… w …………………………………………………………….. pomiędzy ……………………………………………………… ……………………………………………………… zwanym dalej UŜyczającym a Okręgiem Dolnośląskim ZHR, ul. Pomorska 27/2, 50-216 Wrocław reprezentowanym przez […]