Wzór Umowy Darowizny (doc)


Version
Download1
Stock
File Size13.38 KB
Create DateLipiec 9, 2016
Download

Umowa darowizny wzor doc word

UMOWA DAROWIZNY

 

zawarta dnia w pomiędzy:

 

Panem/ią

,

zam. w

legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego)

(lub)

z siedzibą  w , ul. , zarejestrowaną w pod numerem , z zarządem w składzie: , z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości , NIP ,

reprezentowaną przez:

 1. ,
 2. ,

zwanym dalej: “Darczyńcą”

 

a

 

Panem/ią

,

zam. w

legitymującym/cą się dowodem osobistym [seria i numer dowodu osobistego]

(lub)

z siedzibą  w , ul. , zarejestrowaną w pod numerem , z zarządem w składzie: , z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości , NIP ,

reprezentowaną przez:

 1. ,
 2. ,

zwanym dalej: “ Obdarowanym”.

 

 • 1

Darczyńca oświadcza, iż jest właścicielem (opis przedmiotu darowizny) będącego przedmiotem darowizny. Darczyńca oświadcza, iż przedmiot darowizny wolny jest od wad prawnych

 • 2

Darczyńca przekazuje Obdarowanemu na własność, bezpłatnie, Przedmiot darowizny, a Obdarowany oświadcza, iż darowiznę tą przyjmuje.

Ponadto Obdarowany oświadcza, iż stan Przedmiotu darowizny jest mu znany.

 

 • 3

Darczyńca zobowiązuje Obdarowanego do .

 

 • 4

Wydanie przedmiotu darowizny następuje w momencie podpisania niniejszej umowy

[lub]

Wydanie przedmiotu darowizny nastąpi .

 

 • 5

Strony ustalają, iż wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy obciążą .

 

 • 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd .

 • 7

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 • 8

Umowa została sporządzona w jednobrzmiących egzemplarzach, po     dla każdej ze stron.

 

________________                                                                                          ________________

Darczyńca                                                                                                                   Obdarowany