Wzór Umowy Darowizny (doc)


Version
Download 7
Total Views 79
Stock
File Size 13.38 KB
File Type doc
Create Date Lipiec 9, 2016
Last Updated Lipiec 9, 2016
Download

Umowa darowizny wzor doc word

UMOWA DAROWIZNY

 

zawarta dnia w pomiędzy:

 

Panem/ią

,

zam. w

legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego)

(lub)

z siedzibą  w , ul. , zarejestrowaną w pod numerem , z zarządem w składzie: , z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości , NIP ,

reprezentowaną przez:

 1. ,
 2. ,

zwanym dalej: “Darczyńcą”

 

a

 

Panem/ią

,

zam. w

legitymującym/cą się dowodem osobistym [seria i numer dowodu osobistego]

(lub)

z siedzibą  w , ul. , zarejestrowaną w pod numerem , z zarządem w składzie: , z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości , NIP ,

reprezentowaną przez:

 1. ,
 2. ,

zwanym dalej: “ Obdarowanym”.

 

 • 1

Darczyńca oświadcza, iż jest właścicielem (opis przedmiotu darowizny) będącego przedmiotem darowizny. Darczyńca oświadcza, iż przedmiot darowizny wolny jest od wad prawnych

 • 2

Darczyńca przekazuje Obdarowanemu na własność, bezpłatnie, Przedmiot darowizny, a Obdarowany oświadcza, iż darowiznę tą przyjmuje.

Ponadto Obdarowany oświadcza, iż stan Przedmiotu darowizny jest mu znany.

 

 • 3

Darczyńca zobowiązuje Obdarowanego do .

 

 • 4

Wydanie przedmiotu darowizny następuje w momencie podpisania niniejszej umowy

[lub]

Wydanie przedmiotu darowizny nastąpi .

 

 • 5

Strony ustalają, iż wszelkie koszty związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy obciążą .

 

 • 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd .

 • 7

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

 • 8

Umowa została sporządzona w jednobrzmiących egzemplarzach, po     dla każdej ze stron.

 

________________                                                                                          ________________

Darczyńca                                                                                                                   Obdarowany