Wzór Umowy Darowizny Nieruchomości (doc)


Version
Download 10
Total Views 138
Stock
File Size 48.34 KB
File Type rtf
Create Date Lipiec 9, 2016
Last Updated Lipiec 9, 2016
Download

wzor umowy darowizny nieruchomosci doc word

Repertorium A Nr .............

 

 

AKT NOTARIALNY

 

 

Dnia ................. r. przed notariuszem ........................................... w jego Kancelarii Notarialnej w ...................................................... przy ul. ............................................... nr .............., stawili się:

 1. ...................................., syn ....................... i ........................., zamieszkały w ......................... przy ul. ......................... nr ....,

zwany dalej Darczyńcą,

 1. ...................................., syn ....................... i ........................., zamieszkały w ......................... przy ul. ......................... nr ....,

zwany dalej Obdarowanym.

Tożsamość stawających oraz stopień pokrewieństwa notariusz ustalił(a) na podstawie:

Ad. 1) dowodu osobistego nr ........................................

Ad. 2) dowodu osobistego nr ........................................

 

 

 UMOWA DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI

 

 • 1

 

Darczyńca oświadcza, że:

– jest właścicielem nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, położonej w ................................... przy ul. ................................., objętej księgą wieczystą nr KW ................................ prowadzoną przez Sąd Rejonowy w ................................... – Wydział Ksiąg Wieczystych ...................,

– lokal mieszkalny oznaczony jest numerem ........ i składa się z ....... izb, przedpokoju, kuchni i łazienki, o łącznej powierzchni użytkowej ........... m2  i usytuowany jest na ............... piętrze w budynku wielomieszkaniowym przy ul. .................................,

– opisany wyżej lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralne ogrzewanie oraz instalację centralnej ciepłej wody,

– z własnością opisanego wyżej lokalu mieszkalnego związany jest udział wynoszący .................................. we współwłasności części wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udział wynoszący ................................. w prawie własności gruntu pod budynkiem,

– grunt wymieniony w zdaniu poprzedzającym oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr .................... o pow. .............. m2 oraz znajdujący się na nim budynek wielomieszkaniowy objęte są księgą wieczystą nr KW ....... prowadzoną przez Sąd Rejonowy w ..................... – Wydział Ksiąg Wieczystych,

– działy III i IV księgi wieczystej KW ......................... oraz księgi wieczystej KW .................... nie wykazują żadnych obciążeń,

– wyżej opisana nieruchomość oraz prawa z nią związane nie jest obciążona długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką ustawową i przymusową, lub zobowiązaniami, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz roszczeniami osób trzecich,

– wszystkie należne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zostały uiszczone.

 

Przy sporządzaniu aktu przedłożono:

– odpis księgi wieczystej KW nr ................................., wydany przez Sąd Rejonowy w .................. –  Wydział Ksiąg Wieczystych, z dnia ......................... r., nr.............,

– wypis umowy sprzedaży nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny sporządzonej w Kancelarii Notarialnej ............................ w ......................... z dnia ........................, rep. A Nr ................

 

 • 2

 

Darczyńca opisaną wyżej nieruchomość, stanowiącą lokal mieszkalny nr ......, wraz z prawami związanymi z jego własnością daruje, a Obdarowany darowiznę tę przyjmuje.

 

 • 3

 

Wydanie nieruchomości Obdarowanemu nastąpi w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy.

 

 • 4

 

 1. Z datą wydania nieruchomości Obdarowany przejmuje wszystkie obowiązki właściciela wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Od daty zawarcia umowy, wszelkie opłaty i ciężary związane z przedmiotową nieruchomością obciążać będą Obdarowanego.

 

 • 5

 

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Darczyńca.

 

 • 6

 

Wypisy aktu można wydawać stronom w dowolnej liczbie.

 

 • 7

 

Stawający wnoszą na podstawie umowy objętej tym aktem oraz dokumentów powołanych w § 1 o wpisanie w księdze wieczystej KW nr ..................... jako właściciela: .......................................

 

 • 8

 

Stawający określili wartość przedmiotu umowy na kwotę ........................  (słownie: ...........................................) złotych i oświadczyli, że niniejsza darowizna jest pierwszą dokonaną między nimi.

................................... oświadcza, że w nabytej nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny, zamieszkiwać będzie przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia i odpowiada pozostałym warunkom, określonym w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 

Notariusz poinformował(a) strony, że jeżeli Urząd Skarbowy podwyższy podaną w niniejszym akcie wartość darowizny, to ściągnie brakującą część podatku od darowizny.

 

 • 9

 

W sprawach nie uregulowanych stosuje się Kodeks cywilny.

 

 • 10

 

Pobrano od wartości  ..... zł:

– taksę notarialną,

– podatek od darowizny,

– podatek VAT,

– opłatę sądową za wpis prawa własności.

 

 

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

 

 

..........................................          ...........................................

Darczyńca                                                                   Obdarowany