Wzór Umowy Darowizny Nieruchomości (doc)


Version
Download 5
Total Views 108
Stock
File Size 48.34 KB
File Type rtf
Create Date Lipiec 9, 2016
Last Updated Lipiec 9, 2016
Download

wzor umowy darowizny nieruchomosci doc word

Repertorium A Nr .............

 

 

AKT NOTARIALNY

 

 

Dnia ................. r. przed notariuszem ........................................... w jego Kancelarii Notarialnej w ...................................................... przy ul. ............................................... nr .............., stawili się:

 1. ...................................., syn ....................... i ........................., zamieszkały w ......................... przy ul. ......................... nr ....,

zwany dalej Darczyńcą,

 1. ...................................., syn ....................... i ........................., zamieszkały w ......................... przy ul. ......................... nr ....,

zwany dalej Obdarowanym.

Tożsamość stawających oraz stopień pokrewieństwa notariusz ustalił(a) na podstawie:

Ad. 1) dowodu osobistego nr ........................................

Ad. 2) dowodu osobistego nr ........................................

 

 

 UMOWA DAROWIZNY NIERUCHOMOŚCI

 

 • 1

 

Darczyńca oświadcza, że:

– jest właścicielem nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny, położonej w ................................... przy ul. ................................., objętej księgą wieczystą nr KW ................................ prowadzoną przez Sąd Rejonowy w ................................... – Wydział Ksiąg Wieczystych ...................,

– lokal mieszkalny oznaczony jest numerem ........ i składa się z ....... izb, przedpokoju, kuchni i łazienki, o łącznej powierzchni użytkowej ........... m2  i usytuowany jest na ............... piętrze w budynku wielomieszkaniowym przy ul. .................................,

– opisany wyżej lokal mieszkalny wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, centralne ogrzewanie oraz instalację centralnej ciepłej wody,

– z własnością opisanego wyżej lokalu mieszkalnego związany jest udział wynoszący .................................. we współwłasności części wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udział wynoszący ................................. w prawie własności gruntu pod budynkiem,

– grunt wymieniony w zdaniu poprzedzającym oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr .................... o pow. .............. m2 oraz znajdujący się na nim budynek wielomieszkaniowy objęte są księgą wieczystą nr KW ....... prowadzoną przez Sąd Rejonowy w ..................... – Wydział Ksiąg Wieczystych,

– działy III i IV księgi wieczystej KW ......................... oraz księgi wieczystej KW .................... nie wykazują żadnych obciążeń,

– wyżej opisana nieruchomość oraz prawa z nią związane nie jest obciążona długami, ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką ustawową i przymusową, lub zobowiązaniami, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 lipca 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz roszczeniami osób trzecich,

– wszystkie należne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu zostały uiszczone.

 

Przy sporządzaniu aktu przedłożono:

– odpis księgi wieczystej KW nr ................................., wydany przez Sąd Rejonowy w .................. –  Wydział Ksiąg Wieczystych, z dnia ......................... r., nr.............,

– wypis umowy sprzedaży nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny sporządzonej w Kancelarii Notarialnej ............................ w ......................... z dnia ........................, rep. A Nr ................

 

 • 2

 

Darczyńca opisaną wyżej nieruchomość, stanowiącą lokal mieszkalny nr ......, wraz z prawami związanymi z jego własnością daruje, a Obdarowany darowiznę tę przyjmuje.

 

 • 3

 

Wydanie nieruchomości Obdarowanemu nastąpi w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy.

 

 • 4

 

 1. Z datą wydania nieruchomości Obdarowany przejmuje wszystkie obowiązki właściciela wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Od daty zawarcia umowy, wszelkie opłaty i ciężary związane z przedmiotową nieruchomością obciążać będą Obdarowanego.

 

 • 5

 

Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Darczyńca.

 

 • 6

 

Wypisy aktu można wydawać stronom w dowolnej liczbie.

 

 • 7

 

Stawający wnoszą na podstawie umowy objętej tym aktem oraz dokumentów powołanych w § 1 o wpisanie w księdze wieczystej KW nr ..................... jako właściciela: .......................................

 

 • 8

 

Stawający określili wartość przedmiotu umowy na kwotę ........................  (słownie: ...........................................) złotych i oświadczyli, że niniejsza darowizna jest pierwszą dokonaną między nimi.

................................... oświadcza, że w nabytej nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny, zamieszkiwać będzie przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia i odpowiada pozostałym warunkom, określonym w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

 

Notariusz poinformował(a) strony, że jeżeli Urząd Skarbowy podwyższy podaną w niniejszym akcie wartość darowizny, to ściągnie brakującą część podatku od darowizny.

 

 • 9

 

W sprawach nie uregulowanych stosuje się Kodeks cywilny.

 

 • 10

 

Pobrano od wartości  ..... zł:

– taksę notarialną,

– podatek od darowizny,

– podatek VAT,

– opłatę sądową za wpis prawa własności.

 

 

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

 

 

..........................................          ...........................................

Darczyńca                                                                   Obdarowany