Wzór Umowy Darowizny Pieniędzy (pdf)


Version
Download 66
Total Views 896
Stock
File Size 88.87 KB
File Type pdf
Create Date Lipiec 9, 2016
Last Updated Lipiec 9, 2016
Download

Wzór umowy darowizny pieniedzy pdf

Umowa darowizny pieniędzy
Zawarta w .....................................w dniu ............................pomiędzy:
Darczyńcą ....................... , zamieszkałym ................................, legitymującym się dowodem osobistym nr ................................................, a
Obdarowanym ........................ zamieszkałym .........................., legitymującym się dowodem osobistym nr ................................................
§ 1
Darczyńca oświadcza, iż przekazał Obdarowanemu kwotę w wysokości ............. zł (słownie: ......................... zł) z przeznaczeniem na.........................................
§ 2
Obdarowany wymienioną w §1 kwotę przyjmuje i oświadcza, iż spożytkuje pieniądze zgodnie z przeznaczeniem. Pokwitowanie nastąpi przez podpisanie umowy.
§ 3
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego.
§ 4
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
§ 5
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
.............................................. ........................................
Darczyńca Obdarowany