Wzór Umowy Darowizny Pieniędzy (pdf)


Version
Download32
Stock
File Size88.87 KB
Create DateLipiec 9, 2016
Download

Wzór umowy darowizny pieniedzy pdf

Umowa darowizny pieniędzy
Zawarta w .....................................w dniu ............................pomiędzy:
Darczyńcą ....................... , zamieszkałym ................................, legitymującym się dowodem osobistym nr ................................................, a
Obdarowanym ........................ zamieszkałym .........................., legitymującym się dowodem osobistym nr ................................................
§ 1
Darczyńca oświadcza, iż przekazał Obdarowanemu kwotę w wysokości ............. zł (słownie: ......................... zł) z przeznaczeniem na.........................................
§ 2
Obdarowany wymienioną w §1 kwotę przyjmuje i oświadcza, iż spożytkuje pieniądze zgodnie z przeznaczeniem. Pokwitowanie nastąpi przez podpisanie umowy.
§ 3
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego.
§ 4
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
§ 5
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
.............................................. ........................................
Darczyńca Obdarowany