Wzór Umowy Darowizny Pojazdu (pdf)

umowa-darowizny-samochodu pdf
Wzór Umowy Darowizny Pojazdu (pdf)

Version
Download12
Stock
File Size73.59 KB
Create DateLipiec 9, 2016
Download

UMOWA DAROWIZNY POJAZDU
zawarta w ....................................... w dniu .......................... pomiędzy ...............................................
zamieszkałym w …………….……...................... przy ul. …………..…………………………….,
nr dowodu osobistego …………….…………. zwanym w treści umowy Darczyńcą, a
…………………….………….……… zamieszkałym w …………………………………… przy ul.
…………………………………..., nr dowodu osobistego ………………..……… zwanym w treści
umowy Obdarowanym.
§ 1
Przedmiotem darowizny jest samochód …………………………, marki ……………………….....,
model ………….…………….., rok produkcji ………………, numer silnika ………………………,
o pojemności ………..…….………., o numerze nadwozia ………………………….………………
i numerze rejestracyjnym ………………………………. .
§ 2
Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu darowizny, który opisany został w § 1
umowy.
§ 3
Darczyńca przekazuje Obdarowanemu na własność, bezpłatnie, opisany w § 1 przedmiot
darowizny, Obdarowany zaś tę darowiznę przyjmuje.
§ 4
Wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę ..............………….. zł.
(słownie …………………………………………………………………………...…………………).
§ 5
Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny wolny jest od obciążeń finansowych i praw osób
trzecich.
§ 6
Obdarowany zobowiązuje się przerejestrować przedmiot darowizny na swoje nazwisko w terminie
…………… tygodni od daty zawarcia umowy.
§ 7
Od daty zawarcia umowy wszelkie opłaty i ciężary związane z przedmiotem darowizny obciążać
będą Obdarowanego.
§ 8
Wydanie przedmiotu darowizny nastąpiło w dniu podpisania umowy.
§ 9
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 10
Koszty umowy poniesie …………………………………………………….
§ 11
Ewentualne spory strony poddają rozstrzygnięciu rzeczowo właściwym sądom powszechnym.
Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jedn obrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej strony.
…………………………………….
Darczyńca
…………………………………….
Obdarowany