Wzór Umowy Darowizny Pojazdu (pdf)

umowa-darowizny-samochodu pdf
Wzór Umowy Darowizny Pojazdu (pdf)

Version
Download 20
Total Views 196
Stock
File Size 73.59 KB
File Type pdf
Create Date Lipiec 9, 2016
Last Updated Lipiec 29, 2016
Download

UMOWA DAROWIZNY POJAZDU
zawarta w ....................................... w dniu .......................... pomiędzy ...............................................
zamieszkałym w …………….……...................... przy ul. …………..…………………………….,
nr dowodu osobistego …………….…………. zwanym w treści umowy Darczyńcą, a
…………………….………….……… zamieszkałym w …………………………………… przy ul.
…………………………………..., nr dowodu osobistego ………………..……… zwanym w treści
umowy Obdarowanym.
§ 1
Przedmiotem darowizny jest samochód …………………………, marki ……………………….....,
model ………….…………….., rok produkcji ………………, numer silnika ………………………,
o pojemności ………..…….………., o numerze nadwozia ………………………….………………
i numerze rejestracyjnym ………………………………. .
§ 2
Darczyńca oświadcza, że jest właścicielem przedmiotu darowizny, który opisany został w § 1
umowy.
§ 3
Darczyńca przekazuje Obdarowanemu na własność, bezpłatnie, opisany w § 1 przedmiot
darowizny, Obdarowany zaś tę darowiznę przyjmuje.
§ 4
Wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę ..............………….. zł.
(słownie …………………………………………………………………………...…………………).
§ 5
Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny wolny jest od obciążeń finansowych i praw osób
trzecich.
§ 6
Obdarowany zobowiązuje się przerejestrować przedmiot darowizny na swoje nazwisko w terminie
…………… tygodni od daty zawarcia umowy.
§ 7
Od daty zawarcia umowy wszelkie opłaty i ciężary związane z przedmiotem darowizny obciążać
będą Obdarowanego.
§ 8
Wydanie przedmiotu darowizny nastąpiło w dniu podpisania umowy.
§ 9
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy
kodeksu cywilnego.
§ 10
Koszty umowy poniesie …………………………………………………….
§ 11
Ewentualne spory strony poddają rozstrzygnięciu rzeczowo właściwym sądom powszechnym.
Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jedn obrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej strony.
…………………………………….
Darczyńca
…………………………………….
Obdarowany