Wzór Umowy Darowizny Rzeczy (pdf)


Version
Download 29
Total Views 372
Stock
File Size 87.07 KB
File Type pdf
Create Date Lipiec 9, 2016
Last Updated Lipiec 9, 2016
Download

Wzor umowy darowizny rzeczy pdf

Umowa darowizny rzeczy
Zawarta w ...................................... w dniu .............................. pomiędzy:
Darczyńcą........................................................, zamieszkałym ........................, legitymującym się dowodem osobistym nr ......................................................, a
Obdarowanym ........................................... zamieszkałym ............................., legitymującym się dowodem osobistym nr .........................................................
§ 1
Darczyńca oświadcza, iż jest właścicielem rzeczy stanowiącej przedmiot darowizny, a to ..................................................................................................
§ 2
Darczyńca przekazuje bezpłatnie Obdarowanemu na własność opisany w §1 przedmiot, a Obdarowany darowiznę tę przyjmuje.
§ 3
Wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę w wysokości .............. zł (słownie ............................................................................ zł).
§ 4
Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny jest wolny od obciążeń finansowych i praw osób trzecich.
§ 5
Wydanie darowizny nastąpi w momencie podpisania umowy.
§ 6
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego.
§ 7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
§ 8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
..................................... .......................................
Darczyńca Obdarowany