Wzór Umowy Darowizny Rzeczy (pdf)


Version
Download4
Stock
File Size87.07 KB
Create DateLipiec 9, 2016
Download

Wzor umowy darowizny rzeczy pdf

Umowa darowizny rzeczy
Zawarta w ...................................... w dniu .............................. pomiędzy:
Darczyńcą........................................................, zamieszkałym ........................, legitymującym się dowodem osobistym nr ......................................................, a
Obdarowanym ........................................... zamieszkałym ............................., legitymującym się dowodem osobistym nr .........................................................
§ 1
Darczyńca oświadcza, iż jest właścicielem rzeczy stanowiącej przedmiot darowizny, a to ..................................................................................................
§ 2
Darczyńca przekazuje bezpłatnie Obdarowanemu na własność opisany w §1 przedmiot, a Obdarowany darowiznę tę przyjmuje.
§ 3
Wartość przedmiotu darowizny strony określają na kwotę w wysokości .............. zł (słownie ............................................................................ zł).
§ 4
Darczyńca oświadcza, że przedmiot darowizny jest wolny od obciążeń finansowych i praw osób trzecich.
§ 5
Wydanie darowizny nastąpi w momencie podpisania umowy.
§ 6
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy kodeksu cywilnego.
§ 7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej.
§ 8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
..................................... .......................................
Darczyńca Obdarowany