Wzór Umowy Najmu Garażu na Czas Oznaczony (doc)


Version
Download 7
Total Views 50
Stock
File Size 91.50 KB
File Type doc
Create Date Lipiec 14, 2016
Last Updated Lipiec 14, 2016
Download

Wzór Umowy Najmu garażu na czas oznaczony

załącznik nr 5

do zarządzenia Nr 3323/2009

Prezydenta m.st. Warszawy

z dnia 14.07.2009 r.

 

 

Przykładowy wzór umowy najmu garażu na czas oznaczony

 

Umowa Nr ................

 

 

zawarta w dniu .................................... w Warszawie pomiędzy miastem stołecznym Warszawą – Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy ......................... m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. .........................,

nr NIP ..................................................................

zwanym w treści umowy „Wynajmującym”

reprezentowanym przez: ................................. – Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy ................. m.st. Warszawy, działającego na podstawie ……………………………………………………………………………………………………

a

…………………………………………………………………………………………………….

zamieszkałym/z siedzibą w ………………………………… przy ul. ……………………………., nr NIP ……………………………, nr PESEL/REGON ……………………………………., prowadzącym/-cą działalność na podstawie / wpisanym/-ną do* .....................................................................................................................................................,

zwanym/-ną w treści umowy „Najemcą”,

reprezentowanym/- ną przez :

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

o następującej treści :

 

 • 1
 1. Wynajmujący oddaje Najemcy w najem, a Najemca bierze do używania, garaż zwany dalej „przedmiotem najmu”, nr ....., położony przy .............................., dz. ew. nr .... obręb ... – .... – ...... w Warszawie, o powierzchni ogółem .......................... m2.
 2. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. w celu przechowywania pojazdu mechanicznego/urządzenia transportowego.
 3. Zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu najmu, wymaga pisemnej zgody Wynajmującego.
 4. W przypadku dokonania przez Najemcę zmian określonych w ust. 3, bez pisemnej zgody Wynajmującego, Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.
 5. Najemca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego umieszczać szyldów, plakatów, napisów i innych oznaczeń Najemcy na nieruchomości ( poza przedmiotem najmu ), a w przypadku części wspólnych nieruchomości – również bez uprzedniej zgody właściciela nieruchomości.

 

 • 2
 1. Strony załączają do niniejszej umowy protokół pomiaru powierzchni przedmiotu najmu wraz ze szkicem, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 2. Przedmiot najmu zostanie wydany Najemcy na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Powyższy protokół zawiera opis stanu technicznego przedmiotu najmu, w tym rodzaj i stan techniczny znajdujących się w nim instalacji i urządzeń. Stan przedmiotu najmu opisany w protokole będzie stanowił podstawę do rozliczeń Stron po zakończeniu umowy najmu i po zwrocie przedmiotu najmu przez Najemcę.
 3. Wynajmujący, po uprzednim – z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem - powiadomieniu Najemcy, ma prawo do dokonywania wizji przedmiotu najmu, w szczególności w celu przeprowadzenia kontroli właściwej jego eksploatacji.

 

 • 3

Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu nie jest obciążony prawami osób trzecich.*

 

Wynajmujący oświadcza, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o stwierdzenie nieważności orzeczenia odmawiającego prawa własności czasowej do gruntu w stosunku do nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1.*

 

 • 4
 1. Najemca zobowiązuje się do:
  • używania przedmiotu najmu z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami prawa,
  • dbałości o estetykę i porządek wewnątrz przedmiotu najmu i w jego otoczeniu oraz jego okresowego odnawiania,
  • przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych, a także regulaminu porządku domowego,
  • nie utrudniania dostępu do garaży innym najemcom,
  • nie przechowywania w przedmiocie najmu paliw, olei oraz innych środków łatwopalnych,
  • nie oddawania przedmiotu najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania w całości lub w części bez pisemnej zgody Wynajmującego,
  • przedłożenia do wglądu na wniosek Wynajmującego aktualnego dowodu rejestracyjnego pojazdu mechanicznego lub dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z urządzenia transportowego przechowywanego w przedmiocie najmu,
  • niedokonywania bez pisemnej zgody Wynajmującego zmian naruszających w sposób trwały substancję przedmiotu najmu, w szczególności wymiany drzwi, okien, przebudowy otworów,
  • udostępniania na wniosek Wynajmującego przedmiotu najmu w celu dokonywania oceny sposobu jego wykorzystania, przeglądu stanu i wyposażenia technicznego przedmiotu najmu oraz ustaleń zakresu niezbędnych prac i ich wykonania,
  • uzupełnienia kaucji w terminie określonym w § 14 ust. 4,
  • pisemnego powiadomienia Wynajmującego o każdej zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej lub o dokonaniu innej czynności, której skutkiem będzie zmiana osoby Najemcy* - w terminie 7 dni od dnia ich dokonania.
 1. W przypadku naruszenia obowiązków określonych w ust. 1 Wynajmujący może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia.

 

 • 5
 1. Najemca zobowiązany jest do wykonywania na własny koszt i we własnym zakresie następujących napraw przedmiotu najmu i jego wyposażenia, określonych w protokole zdawczo – odbiorczym, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy:
  • konserwacji i napraw podłóg, posadzek oraz tynków wewnętrznych,
  • dokonywania napraw okien, drzwi i zamków,
  • konserwacji i naprawy urządzeń technicznych zapewniających korzystanie między innymi z energii elektrycznej, ogrzewania, dopływu i odpływu wody,
  • naprawy i konserwacji urządzeń wentylacyjnych,
  • odnawiania przedmiotu najmu w okresach gwarantujących jego utrzymanie w należytej czystości i we właściwym stanie technicznym.
   1. Przeprowadzenie przez Najemcę remontu przedmiotu najmu, a w szczególności dokonanie zmian we wszelkich instalacjach oraz prac wymienionych ust. 1 wymaga podpisania „Porozumienia remontowego” z Wynajmującym, chyba że stosownie do postanowień zawartych w § 7 ust. 2 niniejszej umowy, remont lub naprawa ma charakter nagły.
   2. „Porozumienie remontowe”, o którym mowa w ust. 2, powinno być podpisane przez Strony w terminie 21 dni od chwili uzyskania przez Wynajmującego wszelkich zgód, pozwoleń i innych wymaganych przez prawo dokumentów, umożliwiających Najemcy rozpoczęcie prac remontowych.
 1. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego Najemca nie może dokonywać w przedmiocie najmu istotnych zmian ani jakichkolwiek ulepszeń.
 2. Na każde planowane prace remontowe w przedmiocie najmu usytuowanym w budynku wpisanym do rejestru zabytków, konieczne jest złożenie przez Najemcę stosownego projektu celem otrzymania zgody Wynajmującego, a następnie uzyskania na tej podstawie wymaganych prawem decyzji.

 

 • 6
 1. Wynajmujący zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej staranności w celu zapewnienia sprawnego działania urządzeń technicznych umożliwiających Najemcy korzystanie z energii elektrycznej, ogrzewania przedmiotu najmu, ciepłej i zimnej wody, o ile media takie są doprowadzone  do przedmiotu najmu. Ponadto odpowiedzialny jest za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, a także zobowiązany jest do wykonania pozostałych napraw przedmiotu najmu i znajdujących się w nim urządzeń, które nie obciążają Najemcy, chyba że zostały one zainstalowane przez Najemcę na jego koszt.
 2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku awarii instalacji doprowadzających media do przedmiotu najmu, spowodowanej działaniami Najemcy.
 3. Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Najemcy za majątek Najemcy znajdujący się w przedmiocie najmu. Zabezpieczenie przedmiotu najmu przed kradzieżą i włamaniem oraz ewentualne ubezpieczenie majątku znajdującego się w przedmiocie najmu od wszelkich ewentualnych szkód spoczywa wyłącznie na Najemcy i jego też obciążają wszelkie koszty z tym związane.

 

 • 7
 1. W przypadku konieczności dokonania w przedmiocie najmu lub w budynku, w którym jest on usytuowany, napraw obciążających Wynajmującego, Najemca obowiązany jest, po powiadomieniu go przez Wynajmującego na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac, umożliwić swobodny dostęp do przedmiotu najmu.
 2. Jeżeli w czasie trwania najmu zajdzie nagła i nieprzewidziana potrzeba wykonania napraw obciążających Wynajmującego, Najemca niezwłocznie na piśmie powiadomi o tym Wynajmującego. W wypadku zaniechania tego obowiązku przez Najemcę, Wynajmujący może żądać naprawienia szkody powstałej wskutek biernego zachowania się Najemcy. O ile to możliwe, Strony niniejszej umowy uzgodnią na piśmie termin wykonania naprawy przez Wynajmującego. W przypadku niewykonania tych napraw przez Wynajmującego pomimo upływu uzgodnionego j.w. przez Strony na piśmie terminu ich wykonania, Najemca może wykonać we własnym zakresie konieczne naprawy na koszt Wynajmującego. W takiej sytuacji Najemca według swego wyboru może żądać zapłaty na jego rzecz należności powstałej z tego tytułu lub zaliczyć ją na poczet opłat czynszowych. Rozliczenie nakładów poniesionych przez Najemcę następuje na podstawie kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Wynajmującego, określającego zakres i wartość wykonanych robót, z uwzględnieniem stawek i narzutów określonych w Wydawnictwie „SEKOCENBUD”.
 3. W przypadku awarii, Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego udostępnienia przedmiotu najmu na żądanie Wynajmującego lub wskazanej przez niego osobie, w celu dokonania naprawy.
 4. W związku z pracami prowadzonymi przez Wynajmującego, Najemca usunie na swój koszt pojazd mechaniczny/urządzenie transportowe na czas trwania tych prac.

 

 • 8
 1. Najemca płacić będzie Wynajmującemu czynsz najmu w/g stawki netto .... zł. ( słownie: ..................................) za 1 m2powierzchni ogólnej, co miesięcznie stanowi kwotę netto  .............. zł. ( słownie : ..................................................... ), powiększoną o podatek VAT. Czynsz płatny jest od dnia  .....................................
 2. Z zastrzeżeniem treści kolejnego ust. 3, niezależnie od czynszu Najemca zobowiązuje się uiszczać na rzecz Wynajmującego miesięczne opłaty za świadczenia dodatkowe :
  • ogrzewanie przedmiotu najmu*,
  • dostarczanie ciepłej i zimnej wody*,
  • odprowadzanie ścieków do kanalizacji publicznej, wywóz nieczystości*,
  • energię elektryczną*,

stosownie do obciążeń Wynajmującego z tego tytułu i proporcjonalnie do zajmowanej przez Najemcę powierzchni przedmiotu najmu – w/g stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej umowy.

W przypadku zmiany opłat za wyżej wymienione usługi, dokonywane w trakcie trwania umowy niezależnie od Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się do zapłaty należności wyliczonej na podstawie nowych stawek, po każdorazowym pisemnym zawiadomieniu go przez Wynajmującego. Zmiana ich wysokości w powyższym trybie nie stanowi zmiany umowy.

 1. W przypadku zawarcia przez Najemcę umów z dostawcami mediów we własnym zakresie, za odpowiednie świadczenia dodatkowe opłaty określone w ust. 2 nie będą pobierane.
 1. Czynsz najmu i opłaty za świadczenia dodatkowe płatne są z góry, na podstawie comiesięcznych faktur VAT wystawianych przez Wynajmującego, w terminie określonym w tych fakturach - gotówką w kasie ....................................., ul. .................................... lub przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego nr .............................................. . W przypadku dokonywania płatności przelewem za datę dokonania zapłaty uważać się będzie datę uznania rachunku bankowego Wynajmującego.
 2. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy, a także do ich przesyłania za pośrednictwem poczty, o ile nie zostaną odebrane i pokwitowane przez Najemcę osobiście.
 3. Opóźnienie w zapłacie czynszu najmu oraz opłat za świadczenia dodatkowe przekraczające dwa pełne okresy płatności stanowi podstawę do rozwiązania umowy najmu przez Wynajmującego bez zachowania terminów wypowiedzenia, po uprzednim udzieleniu Najemcy na piśmie dodatkowego jednomiesięcznego terminu do zapłaty zaległości.
 4. W przypadku nie uiszczenia czynszu i opłat za świadczenia dodatkowe w terminie określonym w ust. 4 Wynajmującemu przysługuje prawo żądania odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia.
 5. W przypadku zalegania lub opóźniania się przez Najemcę z płatnościami wynikającymi z niniejszej umowy, dokonane przez Najemcę wpłaty Wynajmujący ma prawo zaliczyć w pierwszej kolejności na odsetki ustawowe z tytułu opóźnienia, następnie na czynsz i opłaty zaległe, a dopiero w ostatniej kolejności - na czynsz i opłaty bieżące.

 

 • 9
 1. Stawka czynszu najmu określona w § 8 ust. 1 niniejszej umowy podlega corocznej waloryzacji. Zmiana wysokości czynszu następuje za jednomiesięcznym pisemnym powiadomieniem Najemcy przez Wynajmującego – zmiana wysokości czynszu w tym trybie nie stanowi           zmiany warunków umowy.
 2. Zmiany czynszu, o których mowa w ust. l, następują nie częściej niż raz w roku i dokonywane są one w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług     konsumpcyjnych za rok ubiegły ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

 • 10
 1. Wszelkie pisma kierowane do Wynajmującego będą doręczane na adres:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

zaś do Najemcy – na adres:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 1. Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o każdej zmianie adresu. Zaniechanie powyższego obowiązku powoduje, że pismo wysłane na adres określony w ust. 1 uznaje się za doręczone.
 2. Pismo przesłane drugiej Stronie w sposób określony w ust. 1 awizowane dwukrotnie, uznaje się za doręczone.

 

 • 11
  1. Umowę niniejszą Strony zawierają na czas oznaczony do dnia …………
  2. Kolejna umowa na czas oznaczony może zostać zawarta pod warunkiem, że co najmniej na 6 miesięcy przed upływem terminu, na który została zawarta niniejsza umowa, Najemca wystąpi do Wynajmującego z propozycją jej przedłużenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący może, na pisemny wniosek Najemcy, wyrazić zgodę na skrócenie tego terminu.

 

 • 12
 1. W przypadkach, gdy Najemca:
  • używa przedmiot najmu w sposób sprzeczny z umową lub z jego przeznaczeniem, w tym dopuszcza do powstania szkód lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania i mimo upomnienia nie przestaje używać przedmiot najmu w taki sposób, lub
  • zaniedbuje przedmiot najmu do tego stopnia, że zostaje on narażony na zniszczenie, lub
  • wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, lub
  • pomimo wcześniejszego upomnienia ze strony Wynajmującego przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym, lub
  • nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty czynszu lub opłat dodatkowych i zachodzą przesłanki z § 8 ust. 6 niniejszej umowy, lub
  • oddał przedmiot najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania w całości lub części bez wymaganej zgody Wynajmującego,
  • nie uzupełnił kaucji, o której mowa w § 14 niniejszej umowy, w terminie tam oznaczonym, pomimo wyznaczenia przez Wynajmującego dodatkowego terminu do jej uzupełnienia, lub
  • zaniedbał obowiązku powiadomienia Wynajmującego, o którym mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy,

Wynajmujący może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym, tj. bez zachowania terminów wypowiedzenia. Prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia przysługuje Wynajmującemu także w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

 1. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę najmu z jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia, w przypadku, gdy Najemca nie posiada zarejestrowanego pojazdu mechanicznego lub nie posiada prawa korzystania z urządzenia transportowego przez okres dłuższy niż sześć miesięcy.
 2. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, wymaga zachowania - pod rygorem nieważności - formy pisemnej i doręczenia drugiej Stronie osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 3. Umowa może zostać rozwiązana przez Strony w każdym czasie na mocy porozumienia Stron.

 

 

 

 • 13
  1. Po rozwiązaniu umowy najmu Najemca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Wynajmującego przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym, jednakże nie ponosi on odpowiedzialności za jego zużycie będące następstwem prawidłowego używania. Podstawę do ustalenia stanu technicznego zwracanego przedmiotu najmu stanowić będzie porównanie jego stanu wynikającego z protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 2 ust. 2 oraz z protokołu, o którym mowa w ust. 2.
  2. Zwrot przedmiotu najmu po zakończeniu niniejszej umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie Strony niniejszej umowy. W razie odmowy podpisania tego protokołu przez Najemcę, Najemcę obciążają wszelkie konsekwencje wynikające z treści protokołu podpisanego wyłącznie przez Wynajmującego
  3. Jeżeli Najemca zmienił lub ulepszył przedmiot najmu bez wymaganej zgody, Wynajmujący w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu przedmiotu najmu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Podstawą obliczenia wartości nakładów będzie zakres zmian i wartość nakładów oparta na zatwierdzonym przez Wynajmującego kosztorysie, bazującym na średnich stawkach określonych w Wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” dla danego okresu.
  4. Wynajmujący nie jest również zobowiązany do zwrotu Najemcy poniesionych przez niego nakładów, a mających na celu przystosowanie przedmiotu najmu do jego indywidualnych potrzeb. To samo dotyczy nakładów poniesionych przez Najemcę na remont lub wymianę elementów, które z uwagi na stopień ich zużycia nie były zakwalifikowane do wymiany zgodnie z protokołem, o którym mowa w § 2 ust. 2, jak też „Porozumieniem remontowym”, o którym mowa w § 5 ust. 2.
  5. W przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego o zwrot nieruchomości, na której znajduje się przedmiot najmu, z wniosku byłych właścicieli lub ewentualnego zwrotu tej nieruchomości na rzecz byłego właściciela lub jego następców prawnych, Najemca od momentu powzięcia tej wiadomości na własne ryzyko ponosi nakłady na remont, modernizację i ulepszenia przedmiotu najmu i z tego tytułu zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wynajmującego i jego następców prawnych.
  6. Zwracany przedmiot najmu winien zostać opróżniony z wszelkich rzeczy należących do Najemcy – pod rygorem ich usunięcia przez Wynajmującego na koszt Najemcy, o ile Najemca nie usunie ich z przedmiotu najmu w terminie najpóźniej jednego miesiąca od dnia zawiadomienia go przez Wynajmującego. Po upływie tego terminu pozostawione w przedmiocie najmu rzeczy traktowane będą jako porzucone przez Najemcę.

 

 • 14
 1. Strony zgodnie oświadczają, iż w dniu ........................... Najemca wpłacił na rachunek bankowy Wynajmującego nr ................................................ kaucję w kwocie brutto .............. zł.  /słownie : ................................................................./.
 2. Kaucja przeznaczona jest na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego z tytułu wyrządzonych przez Najemcę szkód w przedmiocie najmu, pogorszenia stanu przedmiotu najmu, zaległości z tytułu czynszu i opłat za świadczenia dodatkowe, wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z przedmiotu najmu oraz kosztów zastępczego przywrócenia stanu poprzedniego i usunięcia przedmiotów pozostawionych w przedmiocie najmu.
 3. Z kaucji Wynajmujący może dokonać potrącenia należności z tytułów, o których mowa w ust. 2, na co Najemca wyraża niniejszym zgodę.
 4. W przypadku wykorzystania przez Wynajmującego części lub całości kaucji na cele wymienione w ust. 2 Najemca zobowiązuje się uzupełnić kaucję do wysokości określonej w ust. 1, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania.
 5. W czasie trwania najmu, Najemca nie może żądać pokrycia swoich zobowiązań z wpłaconej kaucji.
 6. Kaucja podlega takiemu oprocentowaniu, jak wkłady płatne na każde żądanie, na rachunku bankowym należącym do Wynajmującego.
 7. W przypadku, gdy Wynajmujący nie ma w stosunku do Najemcy żadnych roszczeń w dacie zwrotu przedmiotu najmu, kaucja wraz z odsetkami podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty zwrotu przedmiotu najmu lub od daty stwierdzenia protokołem braku podstaw do takich roszczeń.
 8. W przypadku niezapłacenia przez Najemcę należności z tytułu ewentualnych kosztów remontu jego obciążających oraz z tytułu opóźnienia w zapłacie czynszu, opłat za świadczenia dodatkowe i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z dotychczasowego przedmiotu najmu Wynajmującemu służy ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych Najemcy wniesionych przez niego do przedmiotu najmu.

 

 • 15

W przypadku, gdy Najemcą jest osobą fizyczną i wywiązuje się z obowiązków umownych, ma prawo za pisemną zgodą Wynajmującego wskazać w trakcie trwania najmu:

 • małżonka, zstępnych, wstępnych i rodzeństwo, z którymi zostanie zawarta umowa najmu lub współnajmu na dotychczasowych warunkach,
 • następcę prawnego wstępującego w stosunek najmu z Wynajmującym na wypadek śmierci Najemcy, na warunkach dotychczasowych w przypadku braku spadkobierców Najemcy.

 

 

 • 16
  1. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
  3. Spory mogące wyniknąć ze stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 

 • 17

Załączniki przywołane w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

 

 • 18

W przypadku, gdy w momencie zawierania umowy Najemca nie doręczył ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu mechanicznego*/dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania
z urządzenia transportowego*, który to pojazd*/które to urządzenie* ma być garażowany*/garażowane* w przedmiocie najmu, zobowiązuje się on do dostarczenia tego dokumentu w terminie 60 dni od daty zawarcia niniejszej umowy pod rygorem jej rozwiązania przez Wynajmującego bez zachowania terminu wypowiedzenia. W/w dowód rejestracyjny pojazdu mechanicznego*/dokument potwierdzający prawo Najemcy do korzystania z urządzenia transportowego* będzie stanowił załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

 

 • 19

Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Wynajmujący i jeden Najemca.

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

WYNAJMUJĄCY                                                                         NAJEMCA