Wzór Umowy Najmu Lokalu Mieszkalnego (doc)


Version
Download 299
Total Views 1747
Stock
File Size 29.00 KB
File Type doc
Create Date Lipiec 13, 2016
Last Updated Lipiec 13, 2016
Download

Wzór Umowy Najmu Lokalu Mieszkalnego (doc) word

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

 

Zawarta w dniu ............................. w ......................................................................... pomiędzy 1. ...................................... legitymującym się dowodem osobistym nr ......................................, wydanym przez ...................................., zamieszkałym w ......................................................... przy ul. ............................................................... zwanym w treści umowy „Wynajmującym", a 2. ......................................legitymującym się dowodem osobistym nr ........................................ wydanym przez ....................................., zamieszkałym w ..................................................... przy ul. .................................................... zwanym w treści umowy "Najemcą", o następującej treści:

 • 1.

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem mieszkania położonego na ............. piętrze (parterze) w budynku znajdującym się w .................................. przy ul. ................................. nr ............., a składającego się ........... z pokoi, kuchni, łazienki oraz ........................................, o łącznej powierzchni ........................ m2.

 • 2.
 1. Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy cały wymieniony w§ 1 lokal wraz z urządzeniami (meble, sprzęt RTV, sprzęt gospodarstwa domowego).
 2. Wykaz urządzeń wymienionych w pkt. 1 oraz opis stanu technicznego ww. lokalu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 3. Obejmując przedmiot najmu Najemca nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu technicznego.
 • 3.
 1. Czynsz najmu strony ustalają w wysokości ..................... zł (słownie .............................. ....................................... złotych) miesięcznie.
 2. Czynsz najmu płatny będzie z góry do dnia ................ każdego miesiąca do rąk Wynajmującego (przelewem na jego konto osobiste).
 • 4.

Strony ustalają, iż wszelkie koszty i świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego, przez czas trwania umowy, ponosić będzie Najemca.

 • 5.

Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

 • 6.

Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.

 

 

 • 7.
 1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal wraz z wyposażeniem wstanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.
 2. Najemca wpłaca kaucję w wysokości ................ł (słownie ................................................. ........................................... złotych), która podlega zwrotowi po przekazaniu lokalu w stanie niepogorszonym Wynajmującemu.
 • 8.

Umowa niniejsza zawarta została na czas (nieokreślony -wówczas każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia w terminie .......... ) określony do dnia ................................................. i po upływie tego okresu przestaje obowiązywać, bez uprzedniego wypowiedzenia.

 • 9.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu.

 • 10.

Koszty zawarcia umowy ponosi ...............................................................................................

 • 11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 • 12.

Umowę sporządzono w ............. jednobrzmiących egzemplarzach, po ................ dla każdej ze stron.

 

Wynajmujący                                                                        Najemca

 

.............................................                                                 ......................................