Wzór Umowy Najmu Miejsca Garażowego (doc)


Version
Download 53
Total Views 580
Stock
File Size 4.00 KB
File Type unknown
Create Date Lipiec 14, 2016
Last Updated Lipiec 14, 2016
Download

umowa najmu garażu

………................……... dnia………....……

(miejscowość)                     (data)

 

 

Umowa najmu miejsca garażowego

 

Zawarta pomiędzy:

 

………………………………..zamieszkałym w …………….., przy ulicy ………………., legitymującym się dowodem osobistym …….......………………, zwanym w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM

a

………………………………..zamieszkałym w …………….., przy ulicy ………………., legitymującym się dowodem osobistym …….......………………, zwanym w dalszej części umowy NAJEMCĄ.

 

 • 1

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem miejsc garażowego nr ............ przynależnego do lokalu ….……................……… przy ulicy ……….................…….. w …………….., położonej ……………………………………………………

 

 • 2
 1. Wynajmujący oddaje do używania miejsce garażowe nieruchomość którym mowa w par. 1, a najemca miejsce tę przyjmuje w najem.
 2. Wynajmowane miejsce garażowe przeznaczona zostanie na postój samochodu osobowego należącego do najemcy albo osób przez niego upoważnionych.

 

 • 3
 1. Najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu czynsz w kwocie …..................…. zł (słownie ……...........……..) w terminie do .............. każdego miesiąca, przelewem na konto wynajmującego o numerze …………………. .
 2. Czynsz może być waloryzowany nie częściej raz do roku o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na koniec każdego roku.

 

 • 4
 1. Najemca w czasie trwania umowy jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących korzystania z miejsc garażowych obowiązujących na terenie ……………………………….
 2. Najemca nie jest uprawniony do oddania miejsca garażowego do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody wynajmującego.

 

 • 5

Wynajmującemu służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku:

-    zalegania przez najemcę z zapłatą czynszu za dwa kolejne okresy płatności,

-    oddania przedmiotu najmu w podnajem, albo do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody wynajmującego,

-    używania przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub ………………………………………..

 

 • 6
 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i dokonywane będą w formie aneksów do niniejszej umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla najemcy i jednym dla wynajmującego.

 

NAJEMCA                                                                                             WYNAJMUJĄCY

………….......………………                                                                       …….........……...…………