Wzór Umowy Użyczenia Lokalu (pdf)


Version
Download35
Stock
File Size23.38 KB
Create DateLipiec 10, 2016
Download

Wzor umowy uzyczenia lokalu pdf

UMOWA UŻYCZENIA LOKALU
zawarta dnia ................................... w ........................................... pomiędzy:
Panem/ią
...................................................................
zam. w ................................................................................................................................................
legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) .................................
zwanym dalej ’’Użyczającym’’
a
Panem/ią
......................................................................
zam. w ................................................................................................................................................
legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) .................................
zwanym dalej ’’Biorącym do używania ’’.
§ 1
Użyczający ożwiadczenia, że posiada tytuł prawny do lokalu położonego
w ..................................................... przy ul. ........................................................., składającego się
z ...................................................., o łącznej powierzchni .................................... m2.
§ 2
Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie Biorącemu, a Biorący przyjmuje do używania
przedmiot użyczenia okreżlony w § 1, zwanym dalej Lokalem na czas nie oznaczony.
§ 3
Biorący do używania ożwiadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem
i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.
§ 4
Biorący do używania zobowiązuje się do używania Przedmiotu użyczenia zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz do utrzymania go w należytym stanie.
Biorącemu do używania nie wolno oddawać Lokalu do korzystania innym osobom.
§ 5
Biorący do używania zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw
niezbędnych do zachowania Lokalu w stanie nie pogorszonym.
§ 6
Biorący do używania zobowiązuje się ponosić opłaty za energię elektryczną, gaz, opłaty
komunalne oraz opłaty za używanie telefonu.
§ 7
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę zachowując 3 miesięczny okres wypowiedzenia.
§ 8
Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli
Biorący do używania używa Lokal niezgodnie z przeznaczeniem lub narusza inne postanowienia
niniejszej umowy.
§ 9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnożci.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
................................................. ...............................................
Użyczający Biorący do używania