Wzór Umowy Użyczenia Lokalu (pdf)


Version
Download 82
Total Views 737
Stock
File Size 23.38 KB
File Type pdf
Create Date Lipiec 10, 2016
Last Updated Lipiec 10, 2016
Download

Wzor umowy uzyczenia lokalu pdf

UMOWA UŻYCZENIA LOKALU
zawarta dnia ................................... w ........................................... pomiędzy:
Panem/ią
...................................................................
zam. w ................................................................................................................................................
legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) .................................
zwanym dalej ’’Użyczającym’’
a
Panem/ią
......................................................................
zam. w ................................................................................................................................................
legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) .................................
zwanym dalej ’’Biorącym do używania ’’.
§ 1
Użyczający ożwiadczenia, że posiada tytuł prawny do lokalu położonego
w ..................................................... przy ul. ........................................................., składającego się
z ...................................................., o łącznej powierzchni .................................... m2.
§ 2
Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie Biorącemu, a Biorący przyjmuje do używania
przedmiot użyczenia okreżlony w § 1, zwanym dalej Lokalem na czas nie oznaczony.
§ 3
Biorący do używania ożwiadcza, że odebrał przedmiot użyczenia, zapoznał się z jego stanem
i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.
§ 4
Biorący do używania zobowiązuje się do używania Przedmiotu użyczenia zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz do utrzymania go w należytym stanie.
Biorącemu do używania nie wolno oddawać Lokalu do korzystania innym osobom.
§ 5
Biorący do używania zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt wszelkich napraw
niezbędnych do zachowania Lokalu w stanie nie pogorszonym.
§ 6
Biorący do używania zobowiązuje się ponosić opłaty za energię elektryczną, gaz, opłaty
komunalne oraz opłaty za używanie telefonu.
§ 7
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę zachowując 3 miesięczny okres wypowiedzenia.
§ 8
Użyczający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli
Biorący do używania używa Lokal niezgodnie z przeznaczeniem lub narusza inne postanowienia
niniejszej umowy.
§ 9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowę stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 10
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnożci.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
................................................. ...............................................
Użyczający Biorący do używania