Wzór Umowy Użyczenia Nieruchomośi (pdf)


Version
Download 6
Total Views 52
Stock
File Size 79.99 KB
File Type pdf
Create Date Lipiec 10, 2016
Last Updated Lipiec 10, 2016
Download

Wzor umowy uzyczenia nieruchomosci pdf

Umowa użyczenia nieruchomości
zawarta dnia ..................... w............................
pomiędzy:
...............................................(imię i nazwisko), zamieszkałym w................., przy
ulicy......................, legitymującym się dowodem osobistym nr.................., zwanym dalej
Użyczającym,
a
...............................................(imię i nazwisko), zamieszkałym w................., przy
ulicy......................, legitymującym się dowodem osobistym nr.................., zwanym dalej Biorącym
do używania.
§ 1
Użyczający oświadcza, że jest właścicielem domu o powierzchni....................wraz
z..................położonego w........................przy ulicy................. o łącznej powierzchni...........m2.
§ 2
Użyczający oddaje Biorącemu do używania wyżej wskazaną nieruchomość na czas..........................
(nieokreślony/ określony, tj. od dnia.........do dnia..........)
§ 3
Użyczający oświadcza, że przedmiot użyczenia jest wolny od wad oraz jest w dobrym stanie
technicznym.
§ 4
Wydanie Biorącemu do używania przedmiotowej nieruchomości nastąpi dnia.........../nastąpiło dnia,
co Biorący do używania stwierdza podpisując niniejsza umowę.
§ 5
1. Biorący do używania nie może bez zgody Użyczającego oddać przedmiotu niniejszej umowy
osobie trzeciej do używania.
2. Biorący do używania zobowiązuje się używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego
właściwościami oraz przeznaczeniem.
3. Biorący ma prawo do mieszkania we wskazanej w § 1 nieruchomości wraz
z..................................
§ 6
Biorący do używania zobowiązuje się ponosić wszelkie koszty związane z korzystaniem z
nieruchomością, będącą przedmiotem użyczenia i urządzeń w niej zainstalowanych, takich
jak............................( opłaty za energię elektryczną, gaz, opłaty komunalne)
§ 7
Po zakończeniu niniejszej umowy Biorący do używania obowiązany jest zwrócić Użyczającemu
przedmiot niniejszej umowy w stanie nie pogorszonym oraz zobowiązuje się opróżnić
przedmiotową nieruchomość i wydać ją Użyczającemu niezwłocznie po zakończeniu umowy, nie
później jednak niż w ciągu ............ dni.
§ 8
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem.....................( na przykład
miesięcznego) okresu wypowiedzenia.
§ 9
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Użyczający Biorący do używania
........................... .........................