Wzór Umowy Użyczenia Nieruchomośi (pdf)


Version
Download2
Stock
File Size79.99 KB
Create DateLipiec 10, 2016
Download

Wzor umowy uzyczenia nieruchomosci pdf

Umowa użyczenia nieruchomości
zawarta dnia ..................... w............................
pomiędzy:
...............................................(imię i nazwisko), zamieszkałym w................., przy
ulicy......................, legitymującym się dowodem osobistym nr.................., zwanym dalej
Użyczającym,
a
...............................................(imię i nazwisko), zamieszkałym w................., przy
ulicy......................, legitymującym się dowodem osobistym nr.................., zwanym dalej Biorącym
do używania.
§ 1
Użyczający oświadcza, że jest właścicielem domu o powierzchni....................wraz
z..................położonego w........................przy ulicy................. o łącznej powierzchni...........m2.
§ 2
Użyczający oddaje Biorącemu do używania wyżej wskazaną nieruchomość na czas..........................
(nieokreślony/ określony, tj. od dnia.........do dnia..........)
§ 3
Użyczający oświadcza, że przedmiot użyczenia jest wolny od wad oraz jest w dobrym stanie
technicznym.
§ 4
Wydanie Biorącemu do używania przedmiotowej nieruchomości nastąpi dnia.........../nastąpiło dnia,
co Biorący do używania stwierdza podpisując niniejsza umowę.
§ 5
1. Biorący do używania nie może bez zgody Użyczającego oddać przedmiotu niniejszej umowy
osobie trzeciej do używania.
2. Biorący do używania zobowiązuje się używać przedmiotu użyczenia zgodnie z jego
właściwościami oraz przeznaczeniem.
3. Biorący ma prawo do mieszkania we wskazanej w § 1 nieruchomości wraz
z..................................
§ 6
Biorący do używania zobowiązuje się ponosić wszelkie koszty związane z korzystaniem z
nieruchomością, będącą przedmiotem użyczenia i urządzeń w niej zainstalowanych, takich
jak............................( opłaty za energię elektryczną, gaz, opłaty komunalne)
§ 7
Po zakończeniu niniejszej umowy Biorący do używania obowiązany jest zwrócić Użyczającemu
przedmiot niniejszej umowy w stanie nie pogorszonym oraz zobowiązuje się opróżnić
przedmiotową nieruchomość i wydać ją Użyczającemu niezwłocznie po zakończeniu umowy, nie
później jednak niż w ciągu ............ dni.
§ 8
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem.....................( na przykład
miesięcznego) okresu wypowiedzenia.
§ 9
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Użyczający Biorący do używania
........................... .........................