Wzór Umowy Użyczenia Pojazdu (doc)


Version
Download 20
Total Views 180
Stock
File Size 34.50 KB
File Type doc
Create Date Lipiec 10, 2016
Last Updated Lipiec 10, 2016
Download

Użyczenia Pojazdu doc word

Umowa użyczenia pojazdu

 

Zawarta w dniu …………………….. w ……………….………………..…. pomiędzy

……………………………………………………………….…… zam. w ………………………………………., legitymującym się dowodem osobistym seria…………… numer .……………………………..……, zwanym dalej „Użyczającym”,

a

…………………………………………………………………….... zam. w ……………………...…………….., legitymującą się dowodem osobistym seria …………. numer………..…………………….…….,

zwanym dalej „Biorącym do używania”.

  • 1

Użyczający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu marki ……………………………….....…………. o numerze rejestracyjnym

……….…………………….. seria dowodu rejestracyjnego pojazdu …………………………….., zwanego w dalszej treści umowy „przedmiotem użyczenia”.

  • 2

Użyczający oddaje Biorącemu do używania do nieodpłatnego używania przedmiot użyczenia, na okres trwania szkolenia ………………………………………………………………………………………………………., realizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju w ramach projektu „Klucz do sukcesu”, tj. od ……………………………………... do ………………………………………….

  • 3

Biorący do używania zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu użyczenia zgodnie z jej przeznaczeniem i właściwościami.

  • 4

Biorący do używania zobowiązuje się nie odstępować przedmiotu użyczenia osobom trzecim.

  • 5

Koszty eksploatacji przedmiotu użyczenia w okresie trwania umowy ponosi Biorący do używania.

  • 6

Umowa została zawarta na czas trwania szkolenia, o którym mowa w § 2.

  • 7

Biorący do używania zobowiązany jest zwrócić przedmiot użyczenia w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie, wynikające z jego bieżącej eksploatacji, po upływie okresu określonego w § 2.

  • 8

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  • 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………                     .................................................................

Użyczający                                                                                 Biorący do używania