Wzór Umowy Użyczenia Pojazdu (doc)


Version
Download 9
Total Views 94
Stock
File Size 34.50 KB
File Type doc
Create Date Lipiec 10, 2016
Last Updated Lipiec 10, 2016
Download

Użyczenia Pojazdu doc word

Umowa użyczenia pojazdu

 

Zawarta w dniu …………………….. w ……………….………………..…. pomiędzy

……………………………………………………………….…… zam. w ………………………………………., legitymującym się dowodem osobistym seria…………… numer .……………………………..……, zwanym dalej „Użyczającym”,

a

…………………………………………………………………….... zam. w ……………………...…………….., legitymującą się dowodem osobistym seria …………. numer………..…………………….…….,

zwanym dalej „Biorącym do używania”.

  • 1

Użyczający oświadcza, że jest właścicielem pojazdu marki ……………………………….....…………. o numerze rejestracyjnym

……….…………………….. seria dowodu rejestracyjnego pojazdu …………………………….., zwanego w dalszej treści umowy „przedmiotem użyczenia”.

  • 2

Użyczający oddaje Biorącemu do używania do nieodpłatnego używania przedmiot użyczenia, na okres trwania szkolenia ………………………………………………………………………………………………………., realizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju w ramach projektu „Klucz do sukcesu”, tj. od ……………………………………... do ………………………………………….

  • 3

Biorący do używania zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu użyczenia zgodnie z jej przeznaczeniem i właściwościami.

  • 4

Biorący do używania zobowiązuje się nie odstępować przedmiotu użyczenia osobom trzecim.

  • 5

Koszty eksploatacji przedmiotu użyczenia w okresie trwania umowy ponosi Biorący do używania.

  • 6

Umowa została zawarta na czas trwania szkolenia, o którym mowa w § 2.

  • 7

Biorący do używania zobowiązany jest zwrócić przedmiot użyczenia w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie, wynikające z jego bieżącej eksploatacji, po upływie okresu określonego w § 2.

  • 8

W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

  • 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………                     .................................................................

Użyczający                                                                                 Biorący do używania