Wzór Umowy Użyczenia Samochodu (doc)


Version
Download 51
Total Views 496
Stock
File Size 28.00 KB
File Type doc
Create Date Lipiec 9, 2016
Last Updated Lipiec 9, 2016
Download

wzor umowy uzyczenia samochodu doc word

UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU

 

zawarta dnia  .................................... w ....................................................................... pomiędzy

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Użyczającym

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Biorącym.

  • 1

1 .Przedmiotem użyczenia czyni się samochód marki ..................................................... koloru

........................... o numerach rejestracyjnych ......................................................, numer silnika

..................................................... numer nadwozia ....................................................................,

rok produkcji ................................., którego  Użyczający jest właścicielem.

2.Użyczający oświadcza, że samochód oddany do użyczenia jest sprawny i w dobrym stanie technicznym posiada na stanie sprawną gaśnicę, koło zapasowe, radio marki .............................oraz zestaw narzędzi. Wraz z samochodem Użyczający wydaje Biorącemu kluczyki do samochodu, dowód rejestracyjny oraz  polisę OC na rok .................. W momencie wydania samochodu bak jest ...................................................

  • 2

Wszelkie ewentualne zmiany  umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  • 3

Biorący potwierdza pisemnie odbiór opisanego wyżej samochodu poniżej tekstu niniejszej umowy.

  • 4

Biorący zapewnia, że będzie używał przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto zobowiązuje się nie oddawać go do używania osobom trzecim, w przeciwnym wypadku Użyczający ma prawo natychmiast od umowy odstąpić.

  • 5

Koszty używania rzeczy ponosi Biorący. Na Biorącym ciąży również obowiązek dokonywania drobnych napraw samochodu oddanego do używania.

  • 6

Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania samochód opisany w § 1na okres od dnia ................ do dnia  ......................... . Po upływie niniejszego terminu na  Biorącym ciąży obowiązek zwrotu samochodu wraz z rzeczami wymienionymi w § 1 niniejszej umowy w stanie nie pogorszonym, ponadto samochód będzie zatankowany .............................................

  • 7

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

  • 8

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

...................................................                                               ...............................................

Użyczający:                                                                              Biorący do używania: