Wzór Umowy Użyczenia Samochodu (doc)


Version
Download14
Stock
File Size28.00 KB
Create DateLipiec 9, 2016
Download

wzor umowy uzyczenia samochodu doc word

UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU

 

zawarta dnia  .................................... w ....................................................................... pomiędzy

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Użyczającym

a

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej Biorącym.

  • 1

1 .Przedmiotem użyczenia czyni się samochód marki ..................................................... koloru

........................... o numerach rejestracyjnych ......................................................, numer silnika

..................................................... numer nadwozia ....................................................................,

rok produkcji ................................., którego  Użyczający jest właścicielem.

2.Użyczający oświadcza, że samochód oddany do użyczenia jest sprawny i w dobrym stanie technicznym posiada na stanie sprawną gaśnicę, koło zapasowe, radio marki .............................oraz zestaw narzędzi. Wraz z samochodem Użyczający wydaje Biorącemu kluczyki do samochodu, dowód rejestracyjny oraz  polisę OC na rok .................. W momencie wydania samochodu bak jest ...................................................

  • 2

Wszelkie ewentualne zmiany  umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  • 3

Biorący potwierdza pisemnie odbiór opisanego wyżej samochodu poniżej tekstu niniejszej umowy.

  • 4

Biorący zapewnia, że będzie używał przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto zobowiązuje się nie oddawać go do używania osobom trzecim, w przeciwnym wypadku Użyczający ma prawo natychmiast od umowy odstąpić.

  • 5

Koszty używania rzeczy ponosi Biorący. Na Biorącym ciąży również obowiązek dokonywania drobnych napraw samochodu oddanego do używania.

  • 6

Użyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego używania samochód opisany w § 1na okres od dnia ................ do dnia  ......................... . Po upływie niniejszego terminu na  Biorącym ciąży obowiązek zwrotu samochodu wraz z rzeczami wymienionymi w § 1 niniejszej umowy w stanie nie pogorszonym, ponadto samochód będzie zatankowany .............................................

  • 7

W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

  • 8

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

...................................................                                               ...............................................

Użyczający:                                                                              Biorący do używania: