Wzór Umowy Użyczenia Samochodu (pdf)


Version
Download 9
Total Views 201
Stock
File Size 28.74 KB
File Type pdf
Create Date Lipiec 9, 2016
Last Updated Lipiec 9, 2016
Download

wzor umowy uzyczenia samochodu pdf

Umowa uŜyczenia samochodu
zawarta dnia .................................... w ....................................................................... pomiędzy
………………………………………………………
………………………………………………………
zwanym dalej UŜyczającym
a
Okręgiem Dolnośląskim ZHR, ul. Pomorska 27/2, 50-216 Wrocław
reprezentowanym przez ……………………………… i ……………………………… .
posiadającym pełnomocnictwo nr …………. wydane dnia………………..
przez …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Biorącym.
§ 1
1 .Przedmiotem uŜyczenia czyni się samochód marki ..................................................... koloru
........................... o numerach rejestracyjnych ......................................................, numer silnika
..................................................... numer nadwozia ....................................................................,
rok produkcji ................................., którego UŜyczający jest właścicielem.
2.UŜyczający oświadcza, Ŝe samochód oddany do uŜyczenia jest sprawny i w dobrym stanie technicznym
posiada na stanie sprawną gaśnicę, koło zapasowe, radio marki .............................oraz zestaw narzędzi.
Wraz z samochodem UŜyczający wydaje Biorącemu kluczyki do samochodu, dowód rejestracyjny oraz
polisę OC waŜną do dnia ............ . Dowodem przekazania samochodu jest Protokół przekazania pojazdu,
stanowiący Załącznik nr 1 niniejszej umowy.
§ 2
Wszelkie ewentualne zmiany umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§ 3
Biorący potwierdza pisemnie odbiór opisanego wyŜej samochodu poniŜej tekstu niniejszej umowy.
§ 4
Biorący zapewnia, Ŝe będzie uŜywał przedmiotu uŜyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem. Ponadto
zobowiązuje się nie oddawać go do uŜywania osobom trzecim, w przeciwnym wypadku UŜyczający ma
prawo natychmiast od umowy odstąpić.
§ 5
Koszty eksploatacji samochodu (paliwo) ponosi Biorący na podstawie faktur wystawionych na Okręg
Dolnośląski ZHR. Na Biorącym ciąŜy równieŜ obowiązek dokonywania drobnych napraw samochodu
oddanego do uŜywania, jednak do kwoty nie większej niŜ 25zł za kaŜdy rozpoczęty dzień uŜywania,
określony w § 6
§ 6
UŜyczający oddaje Biorącemu do bezpłatnego uŜywania samochód opisany w § 1 na okres od dnia
................ do dnia ......................... . Po upływie niniejszego terminu na Biorącym ciąŜy obowiązek zwrotu
samochodu wraz z rzeczami wymienionymi w § 1 niniejszej umowy w stanie nie pogorszonym, ponadto
samochód będzie zatankowany do pełna. Dowodem oddania samochodu jest „Protokół zwrotu pojazdu” ,
stanowiący Załącznik nr 2 niniejszej umowy.
§ 7
W przypadku kradzieŜy, wypadku lub innej szkody odpowiedzialność finansowa Biorącego jest
ograniczona do kwoty 1500 zł (słownie jeden tysiąc pięćset zł 00 gr).
§ 8
W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 9
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze Stron.
§ 10
Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd
powszechny w miejscowości WROCŁAW.
UŜyczający Biorący