Jednolity plik kontrolny

JKP jednolity plik kontrolny

Nowelizacja ustawy Ordynacja Podatkowa wprowadziła zapisami w art. 193a  nowy wymóg dla podatników w zakresie elektronicznego raportowania określonych danych w danym formacie narzuconym przez Ministra Finansów. Raportowanie odbywać się będzie w formie jednolitego pliku kontrolnego (zwanym w dalszej części tego artykułu jako JPK). Obowiązkiem tym zostaną objęci obligatoryjnie od dnia 1 lipca 2016r. podatnicy, którzy zatrudniają więcej niż 250 pracowników lub ich obroty przekroczą 50 mln euro. Na tym nie koniec, gdyż obowiązek taki nie ominie mniejszych firm z tym wyjątkiem , że obowiązkiem zostaną objęci dopiero od dnia 1 lipca 2018r. Mowa tutaj o podatnikach ,którzy zatrudniają powyżej 9 pracowników lub ich obroty wyniosą 2 mln euro. O ile dla małych podatników termin jest nieco dłuższy, tak dla dużych podatników czasu zostało już niewiele. Mali podatnicy będą oczywiście mogli także przekazywać pliki w formie JPK dobrowolnie od dnia 1 lipca 2016r., po odpowiednim zgłoszeniu tego faktu do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.  Raportowaniu będą podlegały księgi rachunkowe podatnika, księga przychodów i rozchodów, ewidencje i rejestry do prowadzenia których podatnik jest zobowiązany na mocy innych przepisów, ustaw czy rozporządzeń.

Struktury logiczne JPK

Ministerstwo Finansów  w dniu 11 marca 2016r. na swojej stronie zaprezentowało struktury logiczne postaci elektronicznych ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych, o których mowa w art. 193a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2015r. poz. 613, z późn. zm.) Ilość zaprezentowanych przez Ministerstwo Finansów struktur logicznych JPK wynosi 7.

Są to następujące struktury JPK: księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, podatkowa książka przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów. Dostosowanie  się do zmian przez podatników wymaga podjęcia odpowiednich działań, niejednokrotnie wiążące się z ponoszeniem dodatkowych kosztów i nakładów pracy. W celu wdrożenia JPK należy podjąć działania zmierzające do zebrania wszystkich danych niezbędnych do wygenerowania wymaganych struktur finalnych. Po pierwsze  zaliczyć tutaj należy identyfikację systemów IT w danej firmy , mowa tu o zidentyfikowaniu systemów pod kątem ich zawartości danych wynikającej z perspektywy poszczególnych struktur. Po drugie sporządzenie listy systemów i danych oraz przyporządkowanie do nich danych z JPK. Po trzecie istota mapowania poszczególnych wymaganych pól JPK na dane z systemów , które zostały zidentyfikowane. Należy się tutaj zastanowić czy istnieją raporty , dodatkowe aplikacje, którymi pewne dane może podatnik mógłby pozyskać. Po czwarte –generowanie pliku JPK, czy podatnik dokona istotnej , o ile to możliwe, modyfikacji swojego systemu czy też znajdzie zewnętrzne rozwiązanie pozwalające na przetworzenie wymaganych danych z systemu na formę struktur JPK.  Wygenerowany plik JPK należy przetestować pod kątem kompletności oraz poprawności merytorycznej.