No Image

Wzór Umowy Użyczenia Nieruchomośi (pdf)

Lipiec 10, 2016 admin 0
Umowa użyczenia nieruchomości zawarta dnia ………………… w………………………. pomiędzy: ………………………………………..(imię i nazwisko), zamieszkałym w…………….., przy ulicy…………………., legitymującym się dowodem osobistym nr………………, zwanym dalej Użyczającym, a ………………………………………..(imię […]