No Image

Wzór Umowy Użyczenia Pojazdu (doc)

Lipiec 10, 2016 admin 0
Umowa użyczenia pojazdu   Zawarta w dniu …………………….. w ……………….………………..…. pomiędzy ……………………………………………………………….…… zam. w ………………………………………., legitymującym się dowodem osobistym seria…………… numer .……………………………..……, zwanym dalej „Użyczającym”, […]